Bài cúng giao thừa ngoài trời năm Quý Tỵ 2013

Bài cúng giao thừa ngoài trời năm Quý Tỵ 2013

VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI . 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật.  

Kính lạy :  

• Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật . 
 

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần . 
 

• Ngài Cựu niên đương cai Hành Khiển. 
 

• Ngài đương niên Thiên Quan... 
 

• Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . 
 

• Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn

Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này . 
 

Nay là giờ phút Giao thừa năm …. 
 

Chúng con là : …
 

Ngụ tại :…

Phút thiêng Giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , Tam Dương khai Thái , vạn

tượng canh tân . Nay Ngài Thái tuế chí đức tôn Thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân ,

dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt . Quan cũ về Triều để khuyết , lưu Phúc , lưu Ân . Quan mới

xuống thay , thể đức hiếu sinh , ban Tài tiếp Lộc . Nhân buổi tân Xuân , chúng con thành tâm sửa

biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cúng trần , dâng lên trước Án . Cúng dâng Phật Thánh , dâng

hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh . 
 

Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên đương cai, Ngài Tân niên đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa Phúc đức chính thần.

Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long mạch tài Thần . Các Bản Gia Táo Quân và tất cả chư vị

Thần linh cai quản trong xứ này . Cúi xin giáng lâm trước Án , thụ hưởng lễ vật . 
 

Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận

lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc .

Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm. Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến,

thương mại hanh thông, giúp đỡ mọi người cùng làm việc phúc. Bốn mùa không hạn ách nào xâm ,

tám tiết có điềm lành tiếp ứng . 
 

Dãi tấm lòng thành , 
 

Cúi xin chứng giám . 
 

Cẩn cáo . 
 

Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần )

Bình Luận