Bài cúng tất niên 2013

Bài cúng tất niên 2013 là một phong tục không thể thiếu của người Việt

VĂN KHẤN TẤT NIÊN

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. 

Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần . 
 

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần . 
 

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . 
 

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần

và tất cả các Thần linh cai quản trong xứ này này . 
 

Chư gia Cao Tằng Tổ khảo tỷ tiên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm... 
 

Tín chủ của chúng con là : …
 

Ngụ tại : …

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết , năm kiệt tháng cùng , xuân tiết gần kề , minh

niên sắp tới . Nay là ngày 30 Tết , chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh phẩm vật hương

hoa , cơm canh cụ soạn , sửa lễ Tất niên , dâng cúng Thiên Địa , Tôn Thần , phụng hiến Tổ tiên ,

truy niệm chư Linh . Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế , cúi xin chư vị Tôn Thần , Liệt vị Gia tiên ,

bản xứ tiền hậu Chủ hương linh , giáng lâm án tọa , phủ thùy chứng giám , thụ hưởng lễ vật , phù hộ

cho toàn Gia , lớn bé trẻ già , bình an thịnh vượng . Ai ai cũng chăm làm việc thiện, dù làm được vô

số việc lành cũng không chấp công, kể công. Xin Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc

hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương

trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .  

Dãi tấm lòng thành , 
 

Cúi xin chứng giám . 
 

Cẩn cáo .  

Bình Luận